Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Mediteranska poljoprivreda

 

Opis programa sveučilišnog diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda

 

Opis studija

Studij je organiziran s dva usmjerenja: Vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo te Povrćarstvo, aromatično, ljekovito i ukrasno bilje. Studenti biraju usmjerenje na prvoj godini studija. Oba usmjerenja imaju 17 zajedničkih obveznih predmeta (64 ECTS bodova) i 14 izbornih predmeta (39 ECTS bodova). Svako usmjerenje ima još 32 ECTS boda obveznih predmeta uže struke. Upisna kvota je 10 studenata za svako usmjerenje. Studijski program izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studijskog programa je dvije godine. Nastava je organizirana u 6 trimestara, prosječno opterećenje po trimestru je 20 ECTS-a, a ukupno opterećenje iznosi 120 ECTS bodova.

Studijski program izvodi se na dvije lokacije: Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu  i Sveučilištu u Zadru. Prva dva trimestra uglavnom uključuju predavanja koja će se održavati  na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, a preostali dio nastave osim predavanja uključuje praktične terenske i laboratorijske vježbe koje će se provoditi na Sveučilištu u Zadru odnosno Sveučilišnom dobru Baštica.

Cilj studija

Cilj diplomskog sveučilišnog studija "Mediteranska poljoprivreda" je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti obrazovanje studenata u području poljoprivrednih znanosti s naglaskom na mediteransku poljoprivredu. Upisom diplomskog studija "Mediteranska poljoprivreda" studenti će usvojiti znanja iz područja vinogradarstva, vinarstva, voćarstva, povrćarstva, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja te steći dodatne kompetencije značajne za uspješnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju. Kroz moderan pristup, studenti će, svladati nove tehnologije kao i potrebna teoretska i praktična znanja iz poljoprivrede i proizvodnje hrane, s namjerom podizanja svijesti javnosti o vrijednosti mediteranskog područja.  Integracijom temeljnih znanja, tehnologija kao i novih znanstvenih spoznaja studenti će biti osposobljeni za tržište rada i samozapošljavanje kako u ruralnim tako i ostalim područjima naše zemlje.

Specifičnosti studija

Mediteran je vrlo aktivno područje sa stajališta specifičnih istraživanja biotehničkih znanosti, a u Hrvatskoj nema namjenskog studija koji bi od početka do završetka osnovnog sveučilišnog obrazovanja u potpunosti pokrivao mediteransku poljoprivredu. Mediteranski agrosustavi su po svojim obilježjima specifični, što u uvjetima sve veće važnosti poljoprivrede, održivosti, novih tehnologija, primarne prerade, agroturizma i ruralnog razvoja zahtijeva namjensku edukaciju magistara struke u ovom području.

U Republici Hrvatskoj nema usporedivih studijskih programa na ovoj razini. Program se u dijelu agronomskih znanja može usporediti sa studijskim programom „Mediterranean Agriculture“ (University of Alicante, Španjolska). Program „Masters in Mediterranean agro-forestry-pastoral“ (Instituto Politécnico de Santarém, Portugal) se može usporediti s predloženim programom u području znanja iz mediteranskog stočarstva i iskorištavanja mediteranskog biosustava za razvoj poljoprivrede. Po pitanju održive i ekološke poljoprivrede u mediteranskom području, ali i menadžerskih vještina,  poznavanja legislative i marketinga dijeli svoj program i ishode učenja s programom “Mediterranean Organic Agriculture” (Mediterranean Agronomic Institute, Bari, Italija). S programom „Mediterranean studies“ (European Institute, Nica, Francuska) podudara se u agroekonomskim predmetima, odnosno znanjima koja se tiču socioekonomskog pristupa ruralnom i regionalnom razvoju na Mediteranu.

Akademski naziv

Završetkom studija stječe se akademski naziv: Magistar inženjer/magistra inženjerka mediteranske poljoprivrede (mag.ing.agr.).

Ishodi učenja

  1. Identificirati agroekološke i proizvodno-poslovne specifičnosti, ograničenja i mogućnosti mediteranske poljoprivrede
  2. Argumentirati gospodarsku i društvenu ulogu poljoprivrede Mediterana i povezanost mediteranske poljoprivrede i ruralnog razvoja
  3. Objasniti koncepte razvoja mediteranske poljoprivrede i vezu domaće poljoprivrede s globalnim trendovima
  4. Upravljati praksama, tehnikama i tehnologijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda te vrednovati tehnološka rješenja i predlagati unaprjeđenja
  5. Koordinirati i voditi poslove u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i trženju poljoprivrednih proizvoda uvažavajući suvremene poslovne standarde (dobre poljoprivredne prakse, zaštite okoliša, zaštite zdravlja bilja, životinja i ljudi)
  6. Samostalno ili u timu upravljati složenijim proizvodnim i poslovnim sustavima iz domene mediteranske poljoprivrede
  7. Primjenjivati suvremene znanstvene i stručne metode u organizaciji i provedbi proizvodnih, istraživačkih i ostalih poslovnih aktivnosti te diseminirati rezultate
  8. Aktivno sudjelovati u kreiranju zakonskih, strateških i operativnih dokumenata iz domene mediteranske poljoprivrede i razvoja ruralnih područja Mediterana
  9. Kritički prosuđivati rezultate rada i poslovanja (poljoprivredne proizvodnje, prerade, projektnih zadataka, studija, elaborata i sl.) te predlagati razvojna rješenja sukladna suvremenim zahtjevima agrarne politike