Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

 
Opis programa sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Trajanje studija

  • Diplomski studij – 2 godine odnosno 4 semestara (120 ECTS bodova)

Uvjeti upisa na studij

Završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru ili drugi srodni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, položeni kolegiji „Biologija mora“ i „Biokemija“ na preddiplomskom studiju te minimalni prosjek ocjena ostvaren na preddiplomskom studiju mora biti 3,00.

U slučaju da student/ica nije položio/la spomenute kolegije na preddiplomskom studiju, iste je potrebno odslušati i položiti tijekom prve godine diplomskog studija, odnosno do upisa u višu akademsku godinu.

Razredbeni postupak za diplomski studij „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“ sastoji se od:

  • vrednovanja uspjeha preddiplomskog studija
  • sukladnosti prema diplomskom studiju „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“

Pristupnik/ca može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga:

  • 700 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija
  • 300 bodova na osnovi sukladnosti prema diplomskom studiju „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“

Sukladnost, odnosno srodnost studija, utvrđuje Povjerenstvo za razredbeni postupak diplomskog studija.

O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.

Diplomski studij

Studij se izvodi u području biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija).

Studenti se na diplomskom studiju osposobljuju za zvanje:

  • Magistar održivog upravljanja vodenim ekosustavima

Popis predmeta diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Navedeni nazivi predmeta, predviđena satnica i broj ECTS bodova navedeni su samo informativno. Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuje se Red predavanja s detaljnim podacima o izvedbi studijskog programa.

1. SEMESTAR

Status
predmeta

Sati u
semestru

ECTS

P

S

V

Oceanologija i limnologija

Obv

30

15

15

6

Fiziologija akvatičkih organizama

Obv

30

 

15

6

Statistika i znanstvene metode

Obv

30

 

30

6

Zaštita vodenih sustava

Obv

30

 

30

6

Ribolov i okoliš

Obv

30

 

30

6

2. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Integralno upravljanje obalnim  pojasom

Obv

30

15

15

6

Primijenjena ekologija vodenih ekosustava

Obv

30

15

15

6

Tehnologije uzgoja akvatičkih organizama

Obv

30

 

30

6

Biomimikrija

Obv

15

15

30

6

Uvod u GIS

Izb

15

 

30

3

Ekologija kopnenih voda

      izb 15   15

3

More i društvo

Izb

15

 

30

3

Ekologija morskih riba

Izb

15

 

15

3

3. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Upravljane akvakulturom i ribolovom

Obv

30

15

15

6

Sociologija lokalnih zajednica

Obv

30

30

 

6

Upravljanje zaštićenim morskim područjima

Obv

30

15

15

6

Stanična biologija stresa

Izb

30

   

3

Hranidba u akvakulturi

Izb

30

15

 

4

Bolesti i zaštita zdravlja akavatičkih organizama

Izb

30

   

3

Lokalni akvatični proizvodi

Izb

30

 

15

4

Akvakultura i okoliš

Izb

30

   

3

4. SEMESTAR

 

     

 

Stručna praksa

Obv

 

 

 

10

Diplomski rad

Obv

 

 

 

20