Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Studij primijenjene ekologije u poljoprivredi

Studenti upisani do akad. god. 2015./2016. studiraju po starom programu.

Studenti upisani u prvu godinu u akad. god. 2016./2017. (uključujući i ponavljače prve godine studija) studiraju po novom programu koji je odobren od Senata Sveučilišta u Zadru. 

Opis programa preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij – 3 godine odnosno šest semestara (180 ECTS bodova).

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom, hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani.

Preddiplomski studij

Studij se izvodi u području biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija).

Studenti se na preddiplomskom studiju osposobljuju za zvanje:

  • sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka primijenjene ekologije u poljoprivredi

Akademski naziv

  •  univ. bacc. ing. agr.

Popis predmeta preddiplomskog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi

Navedeni nazivi predmeta, predviđena satnica i broj ECTS bodova navedeni su samo informativno. Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuje se Red predavanja s detaljnim podacima o izvedbi studijskog programa.

1. SEMESTAR

Status
predmeta

Sati tjedno

ECTS

P

S

V

Osnove biologije

obvezni

30

15

15

5

Matematika

obvezni

30

15

0

5

Osnovi kemije

obvezni

45

15

0

6

Agroklimatologija

obvezni

30

15

0

4

Uvod u znanstveni rad i biometriku

obvezni

30

15

15

6

Engleski jezik struke 1

obvezni

30

0

30

4

2. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Osnove botanike
 
obvezni 45 15 15 6

Osnove zoologije mediteranskih ekosustava

obvezni

30

15

15

5

Opća pedologija i poznavanje mediteranskih tala

obvezni

30

15

0

5

Poljoprivredna mehanizacija u mediteranskim proizvodnim sustavima

obvezni

30

0

15

4

Biokemija

obvezni

45

15

0

6

Osnove ekologije

obvezni

30

15

0

4

3. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Osnove genetike

obvezni

30

15

0

5

Sustavi gospodarenja vodom

obvezni

30

15

0

4

Laboratorijske metode u agronomiji

 

obvezni

15

0

45

3

Temelji uzgoja bilja

obvezni

30

30

0

6

Osnove fiziologije s ishranom bilja

obvezni

45

0

15

6

Osnove anatomije i fiziologije domaćih životinja

obvezni

45

15

15

6

4. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Vegetacija Mediteranskog područja

obvezni

45

15

0

5

Opće voćarstvo

obvezni

45

15

15

6

Povrćarstvo

obvezni

30

15

15

5

Stočarstvo

obvezni

45

15

15

6

Mikrobiologija s mikologijom

obvezni

30

15

0

4

Pčelarstvo

obvezni

30

0

15

4

5. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Agroekologija

obvezni

30

15

0

4

Upravljanje gospodarstvima i marketing

obvezni

30

0

0

3

Zaštita bilja

obvezni

45

15

15

6

Hranidba domaćih životinja

obvezni

30

15

0

4

Ribarstvo

obvezni

30

0

15

4

Maslinartsvo i uljarstvo

izborni

30

15

15

4

Tradicijski proizvodi

izborni

45

0

15

5

Biomimirkija - rješenja inspirirana prirodom

izborni

30

0

30

5

Zaštita prirode

izborni

30

15

0

4

Ljekovito bilje
 
izborni 30 15 0 4
Fitofarmacija s ekotoksikologijom
 
izborni 30 15 15 5

6. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Stručna praksa

obvezni

0

0

180

6

Završni rad/završni ispit

obvezni

0

0

90

6

Akvakultura

izborni

30

0

15

4

Zaštita zdravlja domaćih životinja

izborni

45

15

15

6

Integrirana zaštita bilja

izborni

30

15

0

4

Ekologija mora

izborni

30

15

15

5

Uvod u oceanografiju

izborni

30

15

30

6

Mediteranske šumske kulture i poljsko-šumsko gospodarenje

izborni

30

15

0

4

Vinogradarstvo i vinarstvo
 
 izborni 30 0 15 5
Tehnike oplemenjivanja bilja
 
izborni 30 15 0 3
Održivo gospodarenje prirodnim pašnjacima
 
izborni 30 15 0 4
Zohigijena i DDD
 
izborni 30 0 15 5
Cvjećarstvo
 
izborni 15 15 0 3