Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Obrane završnih radova

Obrane završnih radova

Dana 13. srpnja 2017. godine s početkom u 9 sati u učionici 1.3. (Relja) student Stjepan Dević branit će završni rad s temom "Učinak različitih mjera suzbijanja štitastih ušiju (nadfam: Coccoidea) na vinovoj lozi (Vitis vinifera L.) na lokalitetu Baštica".

Dana 13. srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Anđela Oljica branit će završni rad s temom "Invazivne vrste algi iz roda Caulerpa u Jadranu".

Dana 14. srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati u učionici 1.1. (Relja) studentica Dijana Milin branit će završni rad s temom "Korištenje konja u terapijskom jahanju".

Dana 17. srpnja 2017. godine održat će se obrane slijedećih završnih radova:

- s početkom u 8 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Elizabeta Gavić branit će završni rad s temom "Utjecaj gnojidbe koprivom na prinos graha mahunara" .

- s početkom u 9 sati u učionici 1.4. (Relja) student Domagoj Grancarić-Milin branit će završni rad s temom "Istraživanje faune stjenica (Insecta: Heteroptera) u vinogradima"

- s početkom u 10 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Antonia Lacić branit će završni rad s temom "Izolacija potencijalno okratoksigenih gljivica iz vinograda u sustavu integrirane proizvodnje na području Zadarske županije"

- s početkom u 10.30 sati u učionici 1.4. (Relja) student Marin Trajkov branit će završni rad s temom "Istraživanje prisutnosti okratoksigenih gljivica na grožđu u vinogradima Zadarske županije"

- s početkom u 11.00 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Julia Torkonjak branit će završni rad s temom "Istraživanje prisutnosti gljivica proizvođača okratoksina A u vinogradu na melioriranom kršu u Zadarskoj županiji"

- s početkom u 13.00 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Nora Škrokov branit će završni rad s temom "Održivost ekosustava nacionalnog parka Plitvička jezera"

- s početkom u 13.30 sati u učionici 2.7. (Relja) studentica Nikolina Knežević branit će završni rad s temom "Morfološke karakteristike masline (Olea europea L.) udomaćene sorte ''Masnjače'' na području mjesta Briševo u Zadarskoj županiji"
Pročitaj više
Obrane završnih radova
Novi sveučilišni diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”

Novi sveučilišni diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”

Od iduće akademske godine 2017./2018. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilištu u Zadru započinje s izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Predviđena upisna kvota je 30 izvanrednih studenta, a početak izvođenja studija planiran je za listopad 2017. godine. Više informacija o samom studiju i terminu za prijavu možete pronaći na web stranici http://www.unizd.hr/poljodjelstvo/Diplomskistudij-Odr%C5%BEivoupravljanjevodenimekosustavima/tabid/7650/Default.aspx.

Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održati će se 05. rujna 2017 godine u 19 h u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2).

Naime, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je zajedno sa vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART“ sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund) izradio Elaborat spomenutog studija sa ciljem stvaranja novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva. Senat Sveučilišta u Zadru je na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donio Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima.
Pročitaj više
Novi sveučilišni diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”