Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Manje izmjene i dopune zajedničkog sveučilišnog diplomskog studija „Mediteranska poljoprivreda“

Manje izmjene i dopune zajedničkog sveučilišnog diplomskog studija „Mediteranska poljoprivreda“

"Mediteranska poljoprivreda" zajednički je diplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a izvođač Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet u suradnji sa Sveučilištem u Zadru.

Na temelju iskustava dobivenih s prvom generacijom studenata ovoga zajedničkog studijskog programa predložene su, a tim slijedom Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu je i evidentirao manje izmjene i dopune koje se u bitnom odnose kako slijedi.

Studij je organiziran kao jedinstveni studij "Mediteranska poljoprivreda" bez usmjerenja. Trajanje studijskog programa je dvije godine. Nastava je organizirana u 4 semestra, prosječno opterećenje po semestru je 30 ECTS-a, a ukupno opterećenje iznosi 120 ECTS bodova. Strukturu studijskog programa čini 28 obveznih predmeta (95 ECTS bodova) i 15 izbornih predmeta (25 ECTS bodova). Upisna kvota je 20 studenata. Studijski program izvodi se na hrvatskom jeziku. Studijski program izvodi se na dvije lokacije: Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu  i Sveučilištu u Zadru. Prva godina studija uglavnom uključuje predavanja koja se održavaju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, a nastava na drugoj godini studija održava se na Sveučilištu u Zadru, te osim predavanja uključuje praktične terenske i laboratorijske vježbe koje se najvećim dijelom provode na Sveučilišnom dobru Baštica kao i na ostalim gospodarskim subjektima.

Cilj diplomskog sveučilišnog studija "Mediteranska poljoprivreda" je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti obrazovanje studenata u području poljoprivrednih znanosti s naglaskom na mediteransku poljoprivredu. Upisom diplomskog studija "Mediteranska poljoprivreda" studenti će usvojiti znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje (vinogradarstva, vinarstva, voćarstva, povrćarstva, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja, zaštite mediteranskih biljnih vrsta, mediteranskog stočarstva, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda mediteranskog područja i druge) te steći dodatne kompetencije značajne za uspješnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju. Kroz moderan pristup, studenti će, svladati nove tehnologije kao i potrebna teoretska i praktična znanja iz poljoprivrede i proizvodnje hrane, također Zajedničke poljoprivredne politike EU s namjerom podizanja svijesti javnosti o vrijednosti mediteranskog područja. Integracijom temeljnih znanja, tehnologija kao i novih znanstvenih spoznaja studenti će biti osposobljeni za tržište rada i samozapošljavanje kako u ruralnim tako i ostalim područjima naše zemlje.

Mediteran je vrlo aktivno područje sa stajališta specifičnih istraživanja biotehničkih znanosti, a u Hrvatskoj nema namjenskog studija koji bi od početka do završetka osnovnog sveučilišnog obrazovanja u potpunosti pokrivao mediteransku poljoprivredu. Mediteranski agrosustavi su po svojim obilježjima specifični, što u uvjetima sve veće važnosti poljoprivrede, održivosti, novih tehnologija, primarne prerade, agroturizma i ruralnog razvoja zahtijeva namjensku edukaciju magistara struke u ovom području.

U Republici Hrvatskoj nema usporedivih studijskih programa na ovoj razini. Program se u dijelu agronomskih znanja može usporediti sa studijskim programom „Mediterranean Agriculture“ (University of Alicante, Španjolska). Program „Masters in Mediterranean agro-forestry-pastoral“ (Instituto Politécnico de Santarém, Portugal) se može usporediti s predloženim programom u području znanja iz mediteranskog stočarstva i iskorištavanja mediteranskog biosustava za razvoj poljoprivrede. Po pitanju održive i ekološke poljoprivrede u mediteranskom području, ali i menadžerskih vještina,  poznavanja legislative i marketinga dijeli svoj program i ishode učenja s programom “Mediterranean Organic Agriculture” (Mediterranean Agronomic Institute, Bari, Italija). S programom „Mediterranean studies“ (European Institute, Nica, Francuska) podudara se u agroekonomskim predmetima, odnosno znanjima koja se tiču socioekonomskog pristupa ruralnom i regionalnom razvoju na Mediteranu.

Završetkom studija stječe se akademski naziv: Magistar inženjer/magistra inženjerka mediteranske poljoprivrede (mag.ing.agr.).