Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 29. ožujka 2017. godine s početkom u 9:00 sati u učionici 1.4. na Relji (Trg kneza Višeslava 9) studentica Gabriela Zoja Cukar branit će završni rad s temom "Morfometrijska obilježja srdela Sardina pilchardus (Walb, 1792.) iz istočnog dijela Jadranskog mora".